Vår pedagogiska miljö

Vår pedagogiska miljö – Miljön som den tredje pedagogen

Vi erbjuder en trygg miljö som främjar till alla barns utveckling och lärande. Barn behöver känna sig kompetenta och uppleva att de har goda förutsättningar att lära och utvecklas.

Vi har en verksamhet som innehåller ett rikt material och präglas av mångfald som exempelvis; språk, ateljé, bygg- och konstruktion, lugnt rum, drama, sinnesplats samt utomhusmiljö och nära till naturen. Miljöerna stimulerar till kreativ lek, utforskande samt skapar möjligheter för lärande. Varje mötesplats innehåller ett tydligt pedagogiskt budskap och materialet är tillgängligt för alla barn.

Allt vi gör i förskolans verksamhet främjar leken, kreativiteten och lärandet. Barns lek ska inte särskiljas från deras lärande, då det är samma tankeprocess som aktiveras när barn uttrycker sig. På så sätt blir matematik och lek både mål och medel.

Det är pedagogernas ansvar att våra miljöer, både ute och inne, ger barnen möjlighet:

 • att leka, fantisera och utforska
 • att utveckla sin skapande förmåga
 • att förmedla upplevelser på många olika sätt.
 • att utveckla sin motorik och kroppsuppfattning,
 • att utveckla sitt intresse för skriftspråk och symboler
 • att utveckla sitt intresse för naturvetenskap och teknik
 • att utveckla sin förståelse för sin omvärld och sin historia
 • att bygga, skapa och konstruera
 • att utveckla sin matematiska förmåga
 • att ge vila och avkoppling
 • att läsa, lyssna och berätta
 • att använda modern teknik

Detta betyder att alla barn har rätt att uttrycka sig på många olika sätt, att utforska och fördjupa sig med hjälp av ord, ljud, penslar, kritor, lera, rörelser och alla möjliga redskap och även med alla sina sinnen. Förskolans verksamhet är inbjudande, innehållsrik, föränderlig, varierad, tydlig och tillgänglig samt stimulerar barnens förmåga till att göra egna och gemensamma val.

 

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.