Styrdokument

Våra styrdokument

Vår verksamhet regleras av en rad styrdokument som tagits fram på internationell, nationell och lokal nivå. I dem kan vi finna både inspiration, kunskap, utmaning och tydliga krav. Vi har också egna tydliga mål.

FN:s barnkonvention Förskolan vilar på demokratins grund. Vilket innebär att om­sorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten.

Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med de mänskliga rättigheterna som regleras i FN s barnkonvention. De olika reglerna i konventionen kallas för artiklar. Det finns 54 olika artiklar. I artiklarna 2, 3, 6 och 12 finns viktiga regler att ta hänsyn till i formandet av förskolans verksamhet:

  • Artikel 2 Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
  • Artikel 3 Barnens bästa ska alltid komma i första rummet.
  • Artikel 6 Varje barn har rätt till liv och utveckling.
  • Artikel 12 Barnen har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det.

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten

Förskolans läroplan Läroplanen beskriver förskolans värdegrund, vad barnen ska få möta i förskolans utbildning och vilket ansvar rektorn och förskolläraren har.

https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2018/laroplan-for-forskolan-lpfo-18

Skollagen Förskolan har ett eget kapitel i skollagen, kapitel 8. Där finns bland annat bestämmelser som reglerar utbildningens syfte, när barn ska erbjudas förskola, barngrupper och miljö, och vad som gäller för särskilt stöd och utvecklingssamtal. Det är riksdagen som beslutar om skollagen.

Förutom det egna kapitlet i skollagen omfattas förskolan även av flera skolformsövergripande kapitel: kapitel 1-4 och 6. I kapitel 1 finns inledande bestämmelser för skolväsendet, definitioner av begrepp som exempelvis undervisning och utbildning, syftet med utbildningen och hur den ska utformas. I kapitel 2 finns bland annat bestämmelser om huvudmän, resursfördelning och ledningen av utbildningen. Kapitel 3 handlar om barns utveckling mot målen. Kapitel 4 handlar om kvalitet och inflytande, dokumentation, vårdnadshavare och systematiskt kvalitetsarbete. Kapitel 6 handlar om åtgärder mot kränkande behandling.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800

Norrköpings kommuns uppdragsplan

Uppdragsplan för utbildningsnämnden 2021 - Norrkoping

Likabehandlingsplan All diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, och ålder är förbjudet i förskolan. I vår likabehandlingsplan kan du läsa hur vi på Förskolan LJUSET arbetar för att förebygga och åtgärda diskriminering och kränkande behandling, liksom hur vi arbetar med uppföljning.

Vårt kvalitetsarbete

Det är viktigt för oss att ständigt utveckla vår verksamhet. Därför dokumenterar vi det vi gör tillsammans med barnen, observerar hur deras lärande utvecklas, lyssnar på deras synpunkter, tankar och idéer och frågar efter vad föräldrar tycker vid utvecklingssamtal, föräldramöten samt i enkäter. Allt detta är viktiga delar i vårt systematiska kvalitetsarbete. Vi studerar våra resultat, analyserar dem och vidtar de åtgärder som behövs för att förbättra dem.

 

 

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.