Välkommen till Förskolan Ljuset!

Förskolan Ljuset öppnades i augusti 2008. Förskolan har två enheter, förskolan ljuset södra ligger i stadsdelen Hageby i södra delen av Norrköping, Förskolan ljuset norra är belägen i norra delen av centrala Norrköping. Förskolan är en fristående förskola och har språk och kultur som profil. Förskolans huvudman är Språk och Kultur AB. Förskolan är mångkulturell där både barn och personal oftast har annat modersmål än det svenska språket.

Förskola består av två avdelningar på Förskolan Ljuset Norr som är belägen i Norrköpings centrum. Där finns det en småbarnsavdelning för barn från ett till tre år och en avdelning för barn från tre till fem år. Förskolan Ljuset Söder är belägen i Hageby och där finns det tre avdelningar. En avdelning är för småbarn från ett till två år, den andra avdelningen är för barn som är 3 år, och den tredje avdelningen är för barn som är fyra och fem år. Vi strävar efter att skapa en innemiljö som främjar barns fantasi, väcker nyfikenhet, lockar till lek och utmanar till lärande.

Vår verksamhet byggs på glädje och trygghet där barnens delaktighet ses som en tillgång. Vi vill att barnen ska ha tillgång till att påverka sin vardag och den miljö de befinner sig i. Genom att fånga upp barnens intressen får vi möjlighet att skapa nya samtal, projekt och utmaningar som leder till lärande. Förskolan arbetar efter förskolans läroplan (Lpfö 98, reviderad 2016) och ser till varje barns enskilda behov och låter dem utvecklas efter sin egen förmåga. Vi ser också till att utveckla varje barns behov genom att ta hjälp av hela barngruppen.

Att skapa goda relationer med barn och föräldrar anser vi vara väldigt viktigt då det skapar en stabilare grund för vår verksamhet och en trivsammare miljö för era barn. Vi på förskolan ser till att skapa ett gott samarbeta med föräldrar och låter föräldrar ha en inblick i den verksamhet som deras barn befinner sig i.

Förskolans värdegrund

Förskolan vilar på demokratiskt grund. En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värden är några av de värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen. Alla barn och vuxna ska känna sig trygga och bemöts och behandlas med respekt för sin egenart. Lagen ställer krav på att verksamheterna bedriver ett målinriktat arbete och upprättar en likabehandlingsplan. Likbehandlingsplanen utgår ifrån Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn enligt Läroplan för förskolan. (Lpfö 98, reviderad 2016)

Tags: Förskolan

Hitta hit

  • Demo

    NORRA

    Jorden och Stjärnan
  • Demo

    SÖDRA

    Månen och Solen
United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.